OSA - ochranný svaz autorský pro práva k hudebním dílům, o.s.

Pro pořadatele :

Ochranný svaz autorský (dále OSA) je podle autorského zákona č.121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel veřejné hudební produkce má nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na OSA, vyžádat si svolení k užití hudebních děl a za užití zaplatit autorský provozovací honorář. Výše autorské odměny je stanovena na základě sazebníku OSA a je závislá na počtu účastníků hudební produkce a výši průměrného vstupného. Poplatky společnosti OSA za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce a nikoliv učinkující hudební skupina. Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost bez výběru vstupného - např. svatby, soukromé oslavy apod.) jsou od těchto poplatků osvobozena.

 

Repertoárový list - program produkce - seznam našich skladeb najdete zde :

Repertoárový list - program produkce.pdf (1609813)

 

ŽIVÉ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE – ON-LINE ŽÁDOST k vyplnění zde :

forms.osa.cz/forms/LicencniSmlouvaZiveVerejneHudebniProdukce.aspx